Integritetspolicy

Din data, ditt val.

Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att Call4U hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

 

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Tillämpning och revidering

VD ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

Policyn ska fastställas av VD minst en gång per år och uppdateras vid behov.

Dataskyddsombudet är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Denna policy är tillämplig för företagets styrelseledamöter, VD, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

 

Organisation och ansvar

VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget. VD har delegerat implementering av denna policy till Dataskyddsombudet.

 

Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

 

Personuppgifts­ansvarig

Call4U är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker inom Call4U.

Eventuell underleverantör till Call4U är personuppgiftsbiträde.

I de fall som personuppgiftsbiträde anlitas för behandling av personuppgifter tecknas ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan parterna för att säkerställa att personuppgiftsbiträdet endast behandlar personuppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning och enligt Call4Us uttryckliga instruktioner.

 

Personuppgiftsbiträde

Call4U är ett outsourcing företag som oftast utför uppdrag för en extern kunds räkning, i dessa fall räknas Call4U som personuppgiftsbiträde, den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning.

Call4Us ansvar är att ge den personuppgiftsansvarige garantier för att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas.

I fall där Call4U är personuppgiftsbiträde får Call4U enbart behandla personuppgifter enligt instruktion från den personuppgiftsansvarige.

 

Call4Us behandling av personuppgifter

Call4U samlar in och behandlar personuppgifter rörande kontaktpersoner hos Call4Us kunder, våra anställda, person som anmäler sig till Call4Us nyhetsbrev, ansöker om en tjänst eller deltar i Call4Us aktiviteter.

 

Personuppgifter kunder

För att Call4U ska kunna leverera en tjänst begär Call4U in kontaktuppgifter till en kontaktperson hos kundföretaget.

 

Personuppgifter övriga

Via Call4Us hemsida, eller genom att ta kontakt med Call4U, kan övriga anmäla intresse för en anställning, önskemål att få ta del av information och eller nyhetsbrev.

I samband med att personen anmäler intresse informeras personen om Call4Us personuppgiftspolicy samt de syften och ändamål som Call4Us behandling av personuppgifter är till för.

 

Hantering av personuppgifter

Samtliga kontaktuppgifter som Call4U samlar in kommer att behandlas i Call4Us databaser. Syftet med behandlingen är att Call4U på ett adekvat sätt ska kunna administrera kunder och övrigas tjänster och intressen.

 

Personuppgifterna kan komma att användas för interna analyser, uppföljning och utveckling av Call4Us tjänster. Personuppgifterna kan även komma att lämnas till företag som samarbetar med Call4U.

 

Call4U kan komma att använda utomstående part för att underlätta eller outsourca en eller flera delar av Call4Us tjänster och kan därmed komma att lämna dina personuppgifter direkt till dem. Dessa tjänsteleverantörer har personuppgiftsbiträdesavtal med Call4U som bland annat anger att tjänsteleverantören endast får behandla personuppgifterna i enlighet med Call4Us uttryckliga instruktioner, mellan parterna tillämpliga avtalsvillkor och i enlighet med vid varje tidpunkt gällande lagstiftning. Tjänsteleverantören har därmed en skyldighet att följa Datainspektionens allmänna råd om säkerhet för personuppgifter och tjänsteleverantören har även ett sekretessåtagande som hindrar tjänsteleverantören från att använda informationen för något annat ändamål än det som avtalats mellan parterna.

 

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna hantera ert ärende, din ansökan eller anställning, företags kundrelation och den personliga kontakten med företagets kontaktpersoner. När personuppgifterna inte längre är nödvändiga för Call4Us kontakter eller om begäran om radering på grund av att till exempel kontaktpersonen har bytts ut, gallras personuppgifterna från Call4Us system. Sådan gallring sker löpande.

 

Om du önskar att bli borttagen eller få registerutdrag

Skicka en skriftlig förfrågan via mail eller post. (Kom ihåg att Call4U jobbar med outsourcing vilket innebär att borttagning eller registerutdrag från våra uppdragsgivare görs via respektive uppdragsgivares policy, rutiner, processer och vid direktkontakt).

För att kunna identifiera dig behövs följande uppgifter:

  • Fullständigt namn
  • Personnummer
  • Dina telefonnummer

Ditt ärende kommer sedan besvaras via brev som skickas till din folkbokförda adress.

Observera att under perioder med hög belastning kan det ta upp till 30 dagar att färdigställa ditt ärende, men vi arbetar givetvis för att detta ska ske så snart som möjligt.

 

Jag vill att ni raderar de personuppgifter ni har om mig

Du har rätt att begära att vi raderar de personuppgifter som vi behandlar om dig. Det finns dock undantag från detta:

Om du är kund, leverantör eller anställd hos oss så behöver du först avsluta ditt engagemang hos oss.

Vissa uppgifter får vi enligt rådande lagstiftning inte radera, t.ex. uppgifter som vi måste behålla enligt bokföringslagen.

 

Kontakt

Om den registrerade har frågor om Call4Us behandling av personuppgifter, om personuppgifter är fel, ofullständiga eller missvisande eller har önskemål om att personuppgifter ska raderas kan den registrerade vända sig till Call4U via e-post info@Call4U.se eller via brev.

För att kunna identifiera dig behövs följande uppgifter:

  • Fullständigt namn
  • Personnummer
  • Dina telefonnummer

Ditt ärende kommer sedan besvaras via brev som skickas till din folkbokförda adress.

Om den registrerade har allmänna frågor om integritetsskyddet i vår verksamhet, anser att denna policy inte efterlevs av Call4U, eller om registerutdrag önskas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, kan den registrerade vända sig till vårt dataskyddsombud Håkan Adolfsson under adressen info@Call4U.se.

 

Begrepp och förkortningar

Begrepp Betydelse
Personuppgift En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Registrerad Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.
Personuppgiftsbehandling En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

 

Cookies

 

Den här webbplatsen innehåller endast en sorts cookie. Enligt lag måste webbplatser som använder cookies informera sina besökare varför man använder cookies.

 

Vad är en cookie?

En cookie är textbaserad fil som en webbserver ber om att få lagras på användarens dator. En cookie används för att ge oss på Call4U statistik på hur vi kan förbättra vår webbplats för dig som är besökare. En cookie innehåller inga personliga uppgifter och är helt ofarlig för dig som är besökare.

 

Olika sorters cookies

På Call4U används endast en så kallad permanent cookie. En permanent cookie används för att mäta bl.a. besökstrafik, sidvisningar och besökstid etc.

 

Acceptera cookies

Du kan själv välja om du vill acceptera cookies eller inte. De flesta webbläsare är automatiskt inställda på att acceptera cookies.

Cookies.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.